سرپیچ پایه دار
سرپیچ پایه دار

سرپیچ پایه دار

در انبار

هلدر پایه دار