آنتن رومیزی تقویت دار

آنتن رومیزی تقویت دار

در انبار